Projekty UE

POIR EU PL

W dniu 6 listopada 2017 roku Alpinus Chemia Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.2: “Sektorowe Programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.  

Tytuł Projektu: „Izolacja naturalnych pirazyn oraz wyższych alkoholi z olejów fuzlowych”

Cel projektu: Głównym celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których rezultatem będzie znacząco ulepszona technologia izolowania naturalnych pirazyn oraz wyższych alkoholi z olejów fuzlowych. Rezultatem projektu będzie innowacja procesowa, w postaci technologii, która zostanie wdrożona w zakładzie w celu poszerzenia oferty produktowej firmy.

Całkowity koszt projektu: 8.975.472,28 zł

Wartość dofinansowania: 6.853.190,76 zł

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

  

POIR EU PL

W dniu 11 sierpnia 2017 roku Alpinus Chemia Sp. z o.o. podpisała z Ministerstwem Rozwoju Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.1: “Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.  

Tytuł Projektu: „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Recyklingu i Produkcji o Obiegu Zamkniętym w Firmie Alpinus Chemia Sp. z o.o.”

Cel projektu: Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności firmy na rynku polskim. Planowana inwestycja pozwoli rozbudować Centrum Badawczo-Rozwojowe, którego działalność prowadzona będzie między innymi w zakresie badań i przygotowania próbek oraz partii testowych: ekstraktów roślinnych oraz substancji z nich wyizolowanych, rozpuszczalników wysokiej jakości (czystych do analiz), aktywnych substancji farmaceutycznych.

Całkowity koszt projektu: 11.164.710,00 zł

Wartość dofinansowania: 4.992.350,00 zł

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

 

POIR EU PL

 

Solec Kujawski, dnia 27.07.2018 r.

Alpinus Chemia Sp. z o.o.

ul. Garbary 5

86-050 Solec Kujawski

NIP: 558-18-06-775

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dn.04.07.2018 r.

 Firma Alpinus Chemia Sp. z o.o. pragnie poinformować, że w dniu 27.07.2018 r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego ogłoszonego 04.07.2018 roku na wyłonienie generalnego wykonawcy robót budowlanych wraz z dostawa materiałów w ramach projektu „Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Recyklingu i Produkcji o obiegu zamkniętym w firmie Alpinus Chemia Sp. z o.o.”  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Ofertę złożył jeden Wykonawca. Oferta nie podlegała odrzuceniu, spełniła wszystkie wymagania i uzyskała  najwyższą ilość punktów (90 pkt.).

Z przyjemnością informujemy, że Wykonawcą wybranym do realizacji dostawy została firma Milarys Sp. z o.o., ul. Nowotoruńska 8, 85-840 Bydgoszcz, NIP 953-24-85-675.

 

POIR EU PL

 

Wyłonienie generalnego wykonawcy robót budowlanych wraz z dostawą materiałów w celu przebudowy budynku magazynowego i zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń magazynowych na produkcyjne wraz z częścią biurową, socjalną oraz warsztatową, wentylacją mechaniczną, instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi, w budynku mieszczącym się na terenie działek nr 747/23 i 747/24 w Solcu Kujawskim w ramach projekt pt. ”Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Recyklingu i Produkcji o obiegu zamkniętym w firmie Alpinus chemia Sp. z o.o.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-07-2018

Ogłoszenie dostępne jest także pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1123060

Status ogłoszenia

Zakończone

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MILARYS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Nowotoruńska 8
85-840 Bydgoszcz
Data wpłynięcia oferty: 23.07.2018r
Cena netto: 3 100 000,00 PLN

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski lub przesłać pocztą elektroniczną na adres biuro@alpinuschemia.com.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do 26.07.2018 r. W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej liczy się data dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2018 r. Niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert Zamawiający poinformuje Oferentów o wyniku postępowania oraz umieści tożsamą informację na swojej stronie internetowej.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni i biegnie od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Oferta powinna być napisana w języku polskim z, trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
Upoważnienie do podpisania oferty w imieniu Oferenta powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@alpinuschemia.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Zaremba

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 664459078

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wraz z dostawą materiałów w celu przebudowy budynku magazynowego i zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń magazynowych na produkcyjne wraz z częścią biurową, socjalną oraz warsztatową, wentylacją mechaniczną, instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi, w budynku mieszczącym się na terenie działek nr 747/23 i 747/24 w Solcu Kujawskim.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w projekcie budowlanym załączonym do zapytania ofertowego (Załącznik nr 4)

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: bydgoski Miejscowość: Solec Kujawski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie generalnego wykonawcy robót budowlanych wraz z dostawą materiałów w celu przebudowy budynku magazynowego i zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń magazynowych na produkcyjne wraz z częścią biurową, socjalną oraz warsztatową, wentylacją mechaniczną, instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi, w budynku mieszczącym się na terenie działek nr 747/23 i 747/24 w Solcu Kujawskim.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w projekcie budowlanym załączonym do zapytania ofertowego (Załącznik nr 4)
Ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa dostęp do projektu budowlanego (Załącznik nr 4) został zabezpieczony hasłem. W celu uzyskania hasła dostępu do projektu budowlanego potencjalny Oferent powinien dostarczyć zamawiającemu oświadczenie o zachowaniu poufności (Załącznik nr 5), podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania potencjalnego Oferenta. Oświadczenie należy dostarczyć pocztą elektroniczną na adres biuro@alpinuschemia.com lub do siedziby Zamawiającego przy ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski. Hasło dostępu do projektu budowlanego zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w oświadczeniu o zachowaniu poufności najpóźniej następnego dnia roboczego od daty otrzymania podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności.
Ze względu na ograniczony rozmiar załączników dodawanych do Bazy Konkurencyjności plik z Załącznikiem nr 4 – Projekt Budowlany dostępny jest do pobrania z serwera firmy Alpinus Chemia Sp. z o.o. pod adresem:
http://alpinuschemia.com/download/Zalacznik%20nr%204%20-%20Projekt%20Budowlany.zip

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45110000-1 – Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111300-1 – Roboty rozbiórkowe
45113000-2 – Roboty na placu budowy
45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262300-4 – Betonowanie
45223500-1 – Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262310-7 – Zbrojenie
45262311-4 – Betonowanie konstrukcji
45262350-9 – Betonowanie bez zbrojenia
45262210-6 – Fundamentowanie
45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane
45223000-6 – Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45223100-7 – Montaż konstrukcji metalowych
45223110-0 – Instalowanie konstrukcji metalowych
45223210-1 – Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45262520-2 – Roboty murowe
45320000-6 – Roboty izolacyjne
45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 – Kładzenie płytek
45432111-5 – Kładzenie wykładzin elastycznych
45432210-9 – Wykładanie ścian
45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421146-9 – Instalowanie sufitów podwieszanych 
45421152-4 – Instalowanie ścianek działowych
45442100-8 – Roboty malarskie

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin przekazania miejsca prowadzenia robót budowlanych Wykonawcy: do 7 dni od daty podpisania Umowy z Wykonawcą
Termin opracowania projektu wykonawczego: nie dłużej niż 2 miesiące od daty podpisania Umowy z Wykonawcą
Nieprzekraczalny termin zakończenia realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę: 01.04.2019 r.

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonania działalności lub czynności, których dotyczy zapytanie ofertowe, w zakresie w jakim przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wiedza i doświadczenie

O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za podmioty spełniające powyższy warunek będą uważani Oferenci którzy w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, wykonali co najmniej 2 roboty budowlane jako generalny wykonawca w wartości nie niższej niż 1 500 000 zł netto każda;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za podmioty spełniający powyższy warunek będą uważani Oferenci którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na co najmniej 1 500 000 zł.

Warunki zmiany umowy

Zmiana umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego z Wykonawcą jest dopuszczalna pod następującymi warunkami:
a) W zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku:
• Działania siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie umowy w terminie,
• Gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy do zrealizowania z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
• Konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń,
b) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
• Niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
• Niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności,
• Niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji.
Przy realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca może korzystać z usług podwykonawców.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Oferta:
Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
b) Dokumenty
• Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 1 500 000 zł;
• Wykaz zrealizowanych jako robót budowlanych o wartości nie niższej niż 1 500 000 zł netto każda w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z referencjami zgodnymi ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
• Wydruk z rejestru lub ewidencji potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez Oferenta;
• Oświadczenie w sprawie kalkulacji ceny ofertowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert:
Cena netto (w PLN) - jest to cena za realizacji całości przedmiotu zamówienia tj. wykonania całości robót budowlanych wraz materiałami niezbędnymi do ich wykonania.
Okres gwarancji jakości (w pełnych miesiącach) – gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane zgodnie z rozdziałem „XI Warunki dotyczące gwarancji udzielanej przez Wykonawcę” zapytania ofertowego. Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji na 24 miesiące, Zamawiający ustala maksymalny okres gwarancji na 48 miesięcy.
Zamawiający dokona oceny ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym na podstawie następujących kryteriów:

Cena netto (w PLN) Waga 80%

Sposób przyznawania punktów 
cena najtańszej oferty
------------------------------ x 100 pkt
cena badanej oferty

Okres gwarancji jakości na roboty budowalne (w pełnych miesiącach) Waga 20%

okres gwarancji badanej oferty
------------------------------------------ x 100 pkt
48 miesięcy (maksymalny okres gwarancji)

Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną pomnożone przez wagę (%) danego kryterium i dodane do siebie.
Przy obliczaniu liczby punktów Zamawiający zaokrągli wynik do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryterium ceny netto oraz okresu gwarancji jakości na roboty budowlane. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów.
W przypadku gdy Oferent przedstawi termin gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy, do oceny ofert w kryterium „Okres gwarancji jakości na roboty budowlane” zostanie przyjęty okres 48 miesięcy. 
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Alpinus Chemia Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Alpinus Chemia Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu Alpinus Chemia Sp. z o.o. czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ALPINUS CHEMIA SP. Z O.O.

Adres

Garbary 5

86-050 Solec Kujawski

kujawsko-pomorskie , bydgoski

NIP

5581806775

Tytuł projektu

ROZBUDOWA CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO RECYKLINGU I PRODUKCJI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM W FIRMIE ALPINUS CHEMIA SP.Z O.O.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0335/16-00