Projekty UE

FE 100                                UE 100

W dniu 6 listopada 2017 roku Alpinus Chemia Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.2: “Sektorowe Programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.  

Tytuł Projektu: „Izolacja naturalnych pirazyn oraz wyższych alkoholi z olejów fuzlowych”

Cel projektu: Głównym celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których rezultatem będzie znacząco ulepszona technologia izolowania naturalnych pirazyn oraz wyższych alkoholi z olejów fuzlowych. Rezultatem projektu będzie innowacja procesowa, w postaci technologii, która zostanie wdrożona w zakładzie w celu poszerzenia oferty produktowej firmy.

Całkowity koszt projektu: 8.975.472,28 zł

Wartość dofinansowania: 6.853.190,76 zł

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

  

FE 100                                UE 100

 Solec Kujawski 26.01.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 2/1.2/18 na zakup i dostawę elementów do budowy modułu membranowego w ramach projektu „Izolacja naturalnych pirazyn oraz wyższych alkoholi z olejów fuzlowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 działanie 1.2 Sektorowe programy B+R.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1084205

Termin składania ofert

do dnia 26-02-2018

Numer ogłoszenia

1084205

Status ogłoszenia

Rozstrzygnięte

Informacja o wybranym wykonawcy

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

FINALTECH R.Chodera Spółka Jawna
ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 14
85-319 Bydgoszcz
NIP: 9532634365
Data wpłynięcia oferty: 21.02.2018r.
Cena: 550 000 PLN netto

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@alpinuschemia.com
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 26.02.2018 r. W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej liczy się data dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia określonemu w Załączniku nr 1.
6. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferty nie złożone na formularzu nie będą rozpatrywane.
7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta. 
8. Oferta musi zawierać: cenę netto oraz należny podatek VAT, za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu.
9. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty i opłaty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
10. Oferta powinna zawierać dokumenty złożone według poniższej kolejności, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji:
a) Oferta przygotowana zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania,
b) Oświadczenie Oferenta zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania,
c) Dokumenty rejestrowe Oferenta (aktualny wydruk z KRS lub z CEIDG),
d) Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (jeśli dotyczy).
10. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową Oferenta, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail.
11. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.
12. Oferenci uczestniczą w Postępowaniu na własne ryzyko. Koszty związane z udziałem w Postępowaniu, w tym koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem Oferty ponosi Oferent niezależnie od wyniku Postępowania. Złożenie Oferty nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego odpowiedzialności z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z udziałem w Postępowaniu.
13. W przypadku stwierdzenia w ofercie braków lub nieścisłości oraz niedostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów Oferent zostanie powiadomiony o możliwości uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie. Oferenci mogą również zostać poproszeni o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Oferty niespełniające wymogów (niedające się uzupełnić lub nieuzupełnione) zostaną odrzucone.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@alpinuschemia.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Kaszanek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48784317848

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elementów do modułu membranowego: obudowy, zbiornika skroplin, skraplacza, membran, aparatury kontrolno-pomiarowej, orurowania z zaworami. 
Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego przedstawiony został w Załączniku nr 1.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: bydgoski Miejscowość: Solec Kujawski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i dostawa elementów do budowy modułu membranowego w ramach projektu „Izolacja naturalnych pirazyn oraz wyższych alkoholi z olejów fuzlowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 działanie 1.2 Sektorowe programy B+R.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elementów do modułu membranowego: obudowy, zbiornika skroplin, skraplacza, membran, aparatury kontrolno-pomiarowej, orurowania z zaworami. 
Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego przedstawiony został w Załączniku nr 1.

Kod CPV

42912100-3

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura do filtrowania cieczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia tj. zakup i dostawa elementów do budowy modułu membranowego, w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający łącznie następujące kryteria dostępu:
a) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny umożliwiający prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, 
b) posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
d) zagwarantują sposób realizacji usługi korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii,
e) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Ocena spełnienia kryteriów dostępu określonych w punktach 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e następuje na podstawie Oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta przygotowana zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania,
2. Oświadczenie Oferenta zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania,
3. Dokumenty rejestrowe Oferenta (aktualny wydruk z KRS lub z CEIDG),
4. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (jeśli dotyczy).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
- Cena netto (PLN) – waga 80%,
- Termin realizacji (w dniach) – waga 20%.

Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryterium ceny netto oraz terminu realizacji. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:

Kryterium „Cena netto (PLN)”
- Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 80 punktów.
- Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:

Pi(C)=Cmin/Ci⋅Max(C)

gdzie:
Pi(C) – ilość punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena netto (PLN)”
Cmin – najniższa cena netto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci – cena netto oferty „i”
Max(C) – maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena netto (PLN)”

Kryterium „Termin realizacji (w dniach)
- Oferta z najkrótszym terminem realizacji otrzymuje 20 punktów.
- Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:

Pi(T)=Tmin/Ti⋅Max(T)

gdzie:
Pi(T) – ilość punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Termin realizacji (dniach)”
Tmin – najkrótszy termin dostawy spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert (w dniach)
Ti – termin dostawy oferty „i” (w dniach)
Max(T) – maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Termin dostawy (w dniach)”

Załączniki do pobrania

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenia

FE 100                                UE 100

 Solec Kujawski 26.01.2018r.

Zapytanie ofertowe 1/1.2/18 na zakup i dostawę olejów fuzlowych w ramach projektu „Izolacja naturalnych pirazyn oraz wyższych alkoholi z olejów fuzlowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1083580

Termin składania ofert

do dnia 26-02-2018

Numer ogłoszenia

1083580

Status ogłoszenia

Rozstrzygnięte

Treść ogłoszenia została zmieniona

26.01.2018 r: Poprawiono błąd pisarski w załączniku nr 2 – Oświadczenia, poprawiono datę - z 26.01.2017 r. na 26.01.2018 r.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Algako Sp. z o.o.
ul. Park Ludowy im. Wincentego Witosa 5/21
85-098 Bydgoszcz
NIP: 9671393741
Data wpłynięcia oferty: 22.02.2018r. 
Cena: 2,55 zł netto za kg

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@alpinuschemia.com.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 26.02.2018 r. W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej liczy się data dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia.
6. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferty nie złożone na formularzu nie będą rozpatrywane.
7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta. 
8. Oferta musi zawierać: cenę jednostkową netto (za 1 kg) oraz należny podatek VAT, za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu.
9. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty i opłaty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
10. Oferta powinna zawierać dokumenty złożone według poniższej kolejności, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji:
a) Oferta przygotowana zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania,
b) Oświadczenie Oferenta zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania,
c) Dokumenty rejestrowe Oferenta (aktualny wydruk z KRS lub z CEIDG),
d) Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (jeśli dotyczy).
11. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową Oferenta, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail.
12. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 60 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.
13. Oferenci uczestniczą w Postępowaniu na własne ryzyko. Koszty związane z udziałem w Postępowaniu, w tym koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem Oferty ponosi Oferent niezależnie od wyniku Postępowania. Złożenie Oferty nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego odpowiedzialności z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z udziałem w Postępowaniu.
14. W przypadku stwierdzenia w ofercie braków lub nieścisłości oraz niedostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów Oferent zostanie powiadomiony o możliwości uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie. Oferenci mogą również zostać poproszeni o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Oferty niespełniające wymogów (niedające się uzupełnić lub nieuzupełnione) zostaną odrzucone.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@alpinuschemia.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Kaszanek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48784317848

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 360 000 kg olejów fuzlowych do firmy Alpinus Chemia Sp. z o.o. Zakup i dostawa odbywać się będzie raz na kwartał – począwszy od I kwartału 2018 r. do IV kwartału 2020 r., w ilości ok 24 000 kg/kwartał.
Oleje fuzlowe, produkt uboczny destylacji alkoholu, powinien powstać w produkcji alkoholu z melasy buraczanej. Produkt powinien zostać całkowicie skażony, w celu zwolnienia z nadzoru Urzędu Celno-Skarbowego (zwolnienie z podatku akcyzowego) zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem na dzień dostawy. Do partii przedmiotu zamówienia muszą być przygotowane i dołączone dokumenty przekazania skażonych olejów fuzlowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: bydgoski Miejscowość: Solec Kujawski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i dostawa olejów fuzlowych w ramach projektu „Izolacja naturalnych pirazyn oraz wyższych alkoholi z olejów fuzlowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 działanie 1.2 Sektorowe programy B+R.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 360 000 kg olejów fuzlowych do firmy Alpinus Chemia Sp. z o.o. Zakup i dostawa odbywać się będzie raz na kwartał – począwszy od I kwartału 2018 r. do IV kwartału 2020 r., w ilości ok 24 000 kg/kwartał.
Oleje fuzlowe, produkt uboczny destylacji alkoholu, powinien powstać w produkcji alkoholu z melasy buraczanej. Produkt powinien zostać całkowicie skażony, w celu zwolnienia z nadzoru Urzędu Celno-Skarbowego (zwolnienie z podatku akcyzowego) zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem na dzień dostawy. Do partii przedmiotu zamówienia muszą być przygotowane i dołączone dokumenty przekazania skażonych olejów fuzlowych.

Kod CPV

15962000-9

Nazwa kodu CPV

Pozostałości i odpady browarne lub gorzelniane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy, to maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty złożonego zamówienia.
Dostawa odbywać się będzie raz na kwartał – począwszy od I kwartału 2018 r. do IV kwartału 2020 r., w ilości ok 24 000 kg/kwartał. 

Dodatkowe warunki

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający łącznie następujące kryteria dostępu:
a) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny umożliwiający prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, 
b) posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
d) zagwarantują sposób realizacji usługi korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii,
e) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Ocena spełnienia kryteriów dostępu określonych w punktach 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e następuje na podstawie Oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta przygotowana zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania,
2. Oświadczenie Oferenta zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania,
3. Dokumenty rejestrowe Oferenta (aktualny wydruk z KRS lub z CEIDG),
4. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (jeśli dotyczy).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
• Cena netto (w PLN) – waga 80%,
• Termin realizacji (w dniach) – waga 20%.

Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryterium ceny netto oraz terminu realizacji. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:

Kryterium „Cena netto (w PLN)”
• Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 80 punktów.
• Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:

Pi(C)=Cmin/Ci⋅Max(C)

gdzie:
Pi(C) – ilość punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena netto (w PLN)”
Cmin – najniższa cena netto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci – cena netto oferty „i”
Max(C) – maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena netto (w PLN)”

Kryterium „Termin realizacji (w dniach)”
• Oferta z najkrótszym terminem realizacji otrzymuje 20 punktów.
• Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:

Pi(T)=Tmin/Ti⋅Max(T)

gdzie:
Pi(T) – ilość punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Termin realizacji (w dniach)”
Tmin – najkrótszy termin dostawy spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert (w dniach)
Ti – termin dostawy oferty „i” (w dniach)
Max(T) – maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Termin dostawy (w dniach)”

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Załączniki do pobrania

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenia

FE 100                                UE 100

W dniu 11 sierpnia 2017 roku Alpinus Chemia Sp. z o.o. podpisała z Ministerstwem Rozwoju Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.1: “Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.  

Tytuł Projektu: „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Recyklingu i Produkcji o Obiegu Zamkniętym w Firmie Alpinus Chemia Sp. z o.o.”

Cel projektu: Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności firmy na rynku polskim. Planowana inwestycja pozwoli rozbudować Centrum Badawczo-Rozwojowe, którego działalność prowadzona będzie między innymi w zakresie badań i przygotowania próbek oraz partii testowych: ekstraktów roślinnych oraz substancji z nich wyizolowanych, rozpuszczalników wysokiej jakości (czystych do analiz), aktywnych substancji farmaceutycznych.

Całkowity koszt projektu: 11.164.710,00 zł

Wartość dofinansowania: 4.992.350,00 zł

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.