Projekty UE

POIR EU PL

W dniu 6 listopada 2017 roku Alpinus Chemia Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.2: “Sektorowe Programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.  

Tytuł Projektu: „Izolacja naturalnych pirazyn oraz wyższych alkoholi z olejów fuzlowych”

Cel projektu: Głównym celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których rezultatem będzie znacząco ulepszona technologia izolowania naturalnych pirazyn oraz wyższych alkoholi z olejów fuzlowych. Rezultatem projektu będzie innowacja procesowa, w postaci technologii, która zostanie wdrożona w zakładzie w celu poszerzenia oferty produktowej firmy.

Całkowity koszt projektu: 8.975.472,28 zł

Wartość dofinansowania: 6.853.190,76 zł

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

  

POIR EU PL

W dniu 11 sierpnia 2017 roku Alpinus Chemia Sp. z o.o. podpisała z Ministerstwem Rozwoju Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.1: “Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.  

Tytuł Projektu: „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Recyklingu i Produkcji o Obiegu Zamkniętym w Firmie Alpinus Chemia Sp. z o.o.”

Cel projektu: Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności firmy na rynku polskim. Planowana inwestycja pozwoli rozbudować Centrum Badawczo-Rozwojowe, którego działalność prowadzona będzie między innymi w zakresie badań i przygotowania próbek oraz partii testowych: ekstraktów roślinnych oraz substancji z nich wyizolowanych, rozpuszczalników wysokiej jakości (czystych do analiz), aktywnych substancji farmaceutycznych.

Całkowity koszt projektu: 11.164.710,00 zł

Wartość dofinansowania: 4.992.350,00 zł

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

 

 

 POIR EU PL

Solec Kujawski, dnia 26.09.2018r

Alpinus Chemia Sp. z o.o.
ul. Garbary 5
86-050 Solec Kujawski 
NIP: 558-18-06-775

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dn.24.08.2018 r.

Firma Alpinus Chemia Sp. z o.o. pragnie poinformować, że w dniu 26.09.2018 r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego ogłoszonego 24.08.2018 roku na zakup i dostawę elementów do budowy modułu frakcjonowania wraz z elementami do budowy wyparki do modułu frakcjonowania w ramach projektu „Izolacja naturalnych pirazyn oraz wyższych alkoholi z olejów fuzlowych”  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R.

Ofertę złożył jeden Wykonawca. Oferta nie podlegała odrzuceniu, spełniła wszystkie wymagania i uzyskała  najwyższą ilość punktów (100 pkt.).

 Z przyjemnością informujemy, że Wykonawcą wybranym do realizacji dostawy została firma Pro Vento Energia Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz, NIP 839-318-19-70.

 

 

POIR EU PL

Zapytanie ofertowe nr 3/1.2/18 na zakup i dostawę elementów do budowy modułu frakcjonowania wraz z elementami do budowy wyparki do modułu frakcjonowania, w ramach projektu „Izolacja naturalnych pirazyn oraz wyższych alkoholi z olejów fuzlowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 działanie 1.2 Sektorowe programy B+R. 

Termin składania ofert

do dnia 25-09-2018

Status ogłoszenia

Zakończone

Informacja o wybranym wykonawcy

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Pro Vento Energia Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 4/10, 
85-236 Bydgoszcz
NIP: 839-318 -19-70
REGON: 362312466
Cena netto: 2977000 PLN
Data wpłynięcia oferty: 21.09.2018r
Ogłoszenie dostępne jest także pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1133011

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@alpinuschemia.com
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 25.09.2018 r. W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej liczy się data dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia określonemu w Załączniku nr 1.
6. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferty nie złożone na formularzu nie będą rozpatrywane.
7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta. 
8. Oferta musi zawierać: cenę netto oraz należny podatek VAT, za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu.
9. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty i opłaty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
10. Oferta powinna zawierać dokumenty złożone według poniższej kolejności, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji:
a) Oferta przygotowana zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania,
b) Oświadczenie Oferenta zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania,
c) Dokumenty rejestrowe Oferenta (aktualny wydruk z KRS lub z CEIDG),
d) Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (jeśli dotyczy).
11. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową Oferenta, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail.
12. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.
13. Oferenci uczestniczą w Postępowaniu na własne ryzyko. Koszty związane z udziałem w Postępowaniu, w tym koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem Oferty ponosi Oferent niezależnie od wyniku Postępowania. Złożenie Oferty nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego odpowiedzialności z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z udziałem w Postępowaniu.
14. W przypadku stwierdzenia w ofercie braków lub nieścisłości oraz niedostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów Oferent zostanie powiadomiony o możliwości uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie. Oferenci mogą również zostać poproszeni o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Oferty niespełniające wymogów (niedające się uzupełnić lub nieuzupełnione) zostaną odrzucone.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@alpinuschemia.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Zaremba

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

664 459 078

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:
- elementów do budowy modułu frakcjonowania
1. kolumny frakcjonowania, 
2. pompy obiegowe, 
3. aparatura kontrolno – pomiarowa, 
4. orurowanie z zaworami,
- elementy do budowy wyparki do modułu frakcjonowania 
1. wyparka cienkowarstwowa próżniowa, 
2. pompy dozujące, 
3. skraplacz 1, 
4. skraplacz 2, 
5. orurowanie z zaworami, 
6. etażerka, 
7. aparatura kontrolno – pomiarowa.
Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego przedstawiony został w Załączniku nr 1.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: bydgoski Miejscowość: Solec Kujawski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i dostawa elementów do budowy modułu frakcjonowania wraz z elementami do budowy wyparki do modułu frakcjonowania w ramach projektu „Izolacja naturalnych pirazyn oraz wyższych alkoholi z olejów fuzlowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 działanie 1.2 Sektorowe programy B+R.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:
- elementów do budowy modułu frakcjonowania
1. kolumna frakcjonowania, 
2. pompy obiegowe, 
3. aparatura kontrolno – pomiarowa, 
4. orurowanie z zaworami,
- wraz z elementami do budowy wyparki do modułu frakcjonowania 
1. wyparka cienkowarstwowa próżniowa, 
2. pompy dozujące, 
3. skraplacz 1, 
4. skraplacz 2, 
5. orurowanie z zaworami, 
6. etażerka, 
7. aparatura kontrolno – pomiarowa.
Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego przedstawiony został w Załączniku nr 1.

Kod CPV

42914000-6

Nazwa kodu CPV

Urządzenia do recyklingu

Dodatkowe przedmioty zamówienia

44100000-1 - Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
42122000-0 - Pompy
38420000-5 - Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów
38570000-1 - Przyrządy i aparatura nastawcza i kontrolna

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie dostaw: IV kwartał 2018 r., termin realizacji całości zamówienia: 30.06.2019 r.

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający łącznie następujące kryteria dostępu:
a) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny umożliwiający prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, 
b) posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
d) zagwarantują sposób realizacji usługi korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii,
e) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Ocena spełnienia kryteriów dostępu określonych w punktach 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e następuje na podstawie Oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać dokumenty złożone według poniższej kolejności, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji:
a) Oferta przygotowana zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania,
b) Oświadczenie Oferenta zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania,
c) Dokumenty rejestrowe Oferenta (aktualny wydruk z KRS lub z CEIDG),
d) Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (jeśli dotyczy).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryterum:
- Cena netto (PLN) – waga 100%,

Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryterium ceny netto. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:

Kryterium „Cena netto (PLN)”
- Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 100 punktów.
- Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:

Pi(C)=Cmin/Ci⋅Max(C)

gdzie:
Pi(C) – ilość punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena netto (PLN)”
Cmin – najniższa cena netto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci – cena netto oferty „i”
Max(C) – maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena netto (PLN)”

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"ALPINUS CHEMIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

86-050 Solec Kujawski

kujawsko-pomorskie , bydgoski

Numer telefonu

664 459 078

NIP

5581806775

Tytuł projektu

Izolacja naturalnych pirazyn oraz wyższych alkoholi z olejów fuzlowych

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0050/17-00